POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dekoratornia Katarzyna Gett z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jeziorańskiej 54 w Poznaniu. (Salon ul. Dąbrowskiego 67 w Poznaniu)
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami, zwłaszcza do utrzymania kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedającym, zawierania umów sprzedaży, regulowania należności, udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie kurierskiej w celu dostawy towaru, oraz ewentualnie firmie windykacyjnej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, natomiast przetwarzane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wymienionych w pkt 3.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • do ich sprostowania,
  • do usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,
  • do przenoszenia danych,
  • do wniesienia sprzeciwu,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej, czy też uniemożliwić świadczenie usług na Pani/Pana rzecz
 9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 10. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Pliki Cookies - Niniejsza strona internetowa wykorzystuje „cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie zebranych w ten sposób informacji oraz świadomie akceptujesz, aby cookies były zapisywane w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych. Więcej szczegółów na: http://wszystkoociasteczkach.pl/
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 13. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Dekoratornia Katarzyna Gett prosimy o kontakt:
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres dekoratornia@dekoratornia.pl
  • pisemnie, na adres Jeziorańska 54 60-461 Poznań
  Niniejsza informacja ma na celu spełnienie wymagań RODO, nie służy do celów marketingowych.
 14. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie przesyłać zapytań ofertowych oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Dekoratornia Katarzyna Gett Monitoring w firmie na Jeziorańskiej i Dąbrowskiego.
 15. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest:
  Dekoratornia Katarzyna Gett
  ul. Jeziorańska 54 60-461 Poznań
 16. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 17. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 18. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania(w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 19. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
 20. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 21. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie przesyłać zapytań ofertowych, nie odwiedzać salonów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Dekoratornia Katarzyna Gett.